NBC | Lemaire & Partners accountants adviseurs is een modern accountantskantoor gevestigd in Sittard (Limburg).Onze gemotiveerde, vaktechnische goed ontwikkelde medewerkers zijn actief voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

We kennen de provincie Limburg als geen ander, beschikken over de juiste contacten en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen. En dat komt uiteraard goed van pas bij onze advieswerkzaamheden.

Onze dienstverlening (en daarmee ook onze cliëntenkring) strekt zich veel verder uit dan de provincie Limburg.
Voor elke MKB-ondernemer staan de deuren van ons kantoor open.

NBC | Lemaire & Partners: de adviseur die je begrijpt!

Onze cliënten aan het woord

01-12-2016
Notariële akte van levering is geen factuur

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is, wordt die belasting verschuldigd op het tijdstip waarop hij die factuur uitreikt. De Hoge Raad ... lees meer

01-12-2016
Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag ... lees meer

01-12-2016
BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie als ondernemer is niet van belang of er een winstdoelstelling is. Ook de met de activiteiten ... lees meer

01-12-2016
Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen

Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. Aanpassing van het regime van de fiscale eenheid was nodig door ... lees meer

24-11-2016
Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een algemene regeling, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en twee bijzondere ... lees meer

24-11-2016
Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Deze reserve wordt afgeboekt op de kostprijs van nieuwe ... lees meer

Meer nieuws

Over de salarisadministratie!

23-11-2016
Fictieve dienstbetrekking

De Wet op de loonbelasting verplicht niet alleen tot inhouding van loonbelasting bij een dienstbetrekking maar ook bij een fictieve dienstbetrekking. Anders dan bij een echte dienstbetrekking geldt ... lees meer

22-11-2016
Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA

De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd. Opdrachtgevers huren geen of veel minder zzp’ers in en zzp’ers worden geconfronteerd met minder opdrachten en teruglopende ... lees meer

17-11-2016
150-kilometercriterium geldt ook bij tussentijdse beoordeling

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid kan onder voorwaarden de 30%-regeling worden toegepast. Volgens deze regeling wordt 30% van de totale bruto beloning als ... lees meer

16-11-2016
Uitkering ongevallenverzekering onderdeel loon

In het zogeheten smeerkuilarrest uit 1983 heeft de Hoge Raad gezegd dat een vergoeding voor het verlies aan arbeidskracht dat een werknemer lijdt door een ongeval in beginsel niet wordt genoten uit de ... lees meer

10-11-2016
AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog

De leeftijd waarop iemand recht krijgt op een AOW-uitkering is met ingang van het jaar 2022 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De basis voor een verhoging van de AOW-leeftijd is ... lees meer

03-11-2016
Niet ingehouden loonheffing is geen genoten loon

Onderdeel van het door een werknemer genoten loon is het bedrag van de op het brutoloon door de werkgever ingehouden loonheffing. Als de werkgever de loonheffing niet inhoudt, wordt het loon voor dat ... lees meer

Meer nieuws