NBC | Lemaire & Partners accountants adviseurs is een modern accountantskantoor gevestigd in Sittard (Limburg). Onze gemotiveerde, vaktechnische goed ontwikkelde medewerkers zijn actief voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

We kennen de provincie Limburg als geen ander, beschikken over de juiste contacten en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen. En dat komt uiteraard goed van pas bij onze advieswerkzaamheden.

Onze dienstverlening (en daarmee ook onze cliëntenkring) strekt zich veel verder uit dan de provincie Limburg. Voor elke MKB-ondernemer staan de deuren van ons kantoor open.

NBC | Lemaire & Partners: de adviseur die je begrijpt!

Onze cliënten aan het woord

23-06-2016
Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke ... lees meer

23-06-2016
Geen aftrek van rente voor vererfde woning

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de ... lees meer

23-06-2016
Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:die is of ... lees meer

16-06-2016
Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden

Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen. Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding, ... lees meer

16-06-2016
Eisen aan ingebrekestelling voor dwangsom

Wanneer een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst te laat is met het nemen van een beslissing kan een dwangsom worden verbeurd. Daarvoor is een schriftelijke ingebrekestelling nodig. De Hoge Raad ... lees meer

16-06-2016
Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig

Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting geen buitensporig hoge last. De belastingheffing in box 3 gaat uit van een forfaitair rendement op vermogen van 4%. Het ... lees meer

Meer nieuws

Over de salarisadministratie!

22-06-2016
Re-integratiecontract is geen dienstbetrekking

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongeschikte werknemers in passend werk te laten re-integreren. Kan de werkgever geen passend werk aanbieden aan een arbeidsongeschikte werknemer, dan moet gezocht ... lees meer

16-06-2016
Aanbod ontslagvergoeding geweigerd

In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou komen te vervallen een afvloeiingsregeling aan. De regeling omvatte beëindiging van de ... lees meer

15-06-2016
Werking ketenbepaling arbeidsrecht

Door een reeks van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Dat is het gevolg van de zogenaamde ketenbepaling. Deze ... lees meer

15-06-2016
Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Bij doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto door twee of meer werknemers vindt geen bijtelling bij het inkomen van de werknemers plaats. In plaats daarvan betaalt de werkgever een ... lees meer

09-06-2016
Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten ... lees meer

02-06-2016
Uitbetaling niet vrijwillig opgenomen vakantie

Vakantiedagen van een werknemer worden door de werkgever vastgesteld volgens de wensen van de werknemer, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Een andere wijze van vaststelling van ... lees meer

Meer nieuws